Netwerk EENnacoma

Beeldmerk EEN na Coma-1.jpg

In 2015 is de start gemaakt met de ontwikkeling van een netwerk van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor mensen met ernstig hersenletsel. Op 14 oktober 2016 is EENnacoma officieel opgericht. EENnacoma is een samenwerkingsverband van instellingen die zorg leveren aan patiënten met ernstig NAH en de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Tot medio 2019 werd het netwerk ondersteund door Vilans, daarna door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Doel is om gezamenlijk te werken aan verdiepen en verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. 

 

Op de foto hieronder de vertegenwoordigers van deelnemende instellingen bij de oprichtingsbijeenkomst.

Over de netwerkdeelnemers

Accoladezorg.jpg

De Wijngaard, Bosch en Duin

Hart van Vathorst, Amersfoort

d’Amandelboom, De Bilt

Kaart accoladezorg.jpg

Regio Midden Nederland

Voor wie

- Overbruggingszorg, voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis in afwachting van Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN zoals aangeboden in het Leijpark, Libra Revalidatie en Audiologie, Tilburg), in het bijzonder patiënten met een tracheacanule. Het doel is somatische optimalisatie en diagnostiek, in afwachting van de start van de revalidatie elders.

- Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN), voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis die na Vroege Intensieve Neurorevalidatie in het Leijpark nog verdere revalidatie behoeven, tot maximaal 24 maanden na het hersenletsel. Het doel is faciliteren van herstel van bewustzijn, en passende zorg als dat herstel uitblijft, met

- Verblijfszorg, voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis of andere restverschijnselen na ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Het doel is optimaal welbevinden.

 

Behandeling en zorg

Accolade Zorg heeft al meer dan 40 jaar ervaring met de zorg voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel en is in mei 2019 toegetreden tot EENnacoma. De overbruggingszorg en LIN worden aangeboden op locatie De Wijngaard, in Bosch en Duin op 12 kilometer van Utrecht. In deze natuurrijke omgeving wordt zorg geboden met een christelijke signatuur, maar ook patiënten en families met een andere levensovertuiging zijn van harte welkom. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg en coördineert de multidisciplinaire behandeling, waarvoor verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, muziektherapeut, ergotherapeut, logopedist en geestelijk verzorger zich samen inzetten. Voor patiënten die na de revalidatiefase in aanmerking komen voor verblijfszorg biedt Accolade in Amersfoort en Bilthoven gespecialiseerde NAH-woonvormen.

 

Contact

Anita Mensink | accountmanager

amensink@accoladezorg.nl 030-6973400

www.accoladezorg.nl

www.accoladezorg.nl/locatie/de-wijngaard/

De Plantage, Brielle

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Voor wie

Wij bieden zorg op maat aan mensen met ernstig NAH in de chronische fase. Onze organisatie onderscheidt hierin globaal drie leeftijdsgroepen:

 • Tot 50 jaar

 • 50 tot 65 jaar

 • Ouder dan 65 jaar

Wij bieden deze zorg met name aan mensen in bewuste toestand.  Mensen met een verminderd bewustzijn nemen wij op onder  voorwaarden: jonger dan 25 jaar uitsluitend in de chronische fase, ouder dan 25 jaar ook in de acute fase.

De diversiteit in ziektebeelden is door onze regiofunctie erg groot. Er wonen op betreffende afdelingen met name mensen met NAH, maar ook mensen met andere aandoeningen die binnen de betreffende leeftijdscategorie vallen en verpleeghuiszorg nodig hebben.

Behandeling en zorg

We bieden wonen op de NAH-unit met 24-uurs zorg en een uitgebalanceerd activiteitenprogramma op ons activiteitencentrum ’t Akcent. Daarnaast wordt behandeling geleverd door een behandelteam met expertise op het gebied van NAH. De behandeldoelen zijn gericht op behoud c.q. vergroten van bestaande mogelijkheden van de cliënt. Ook bieden we langzame revalidatie in de chronische fase. Dit kan zijn voortzetten van een langzaam revalidatietraject indien cliënten worden opgenomen vanuit de revalidatie, dan wel revalideren van mensen die wel leerbaar zijn maar niet passen binnen een regulier revalidatietraject. Het is goed hierbij te noemen, dat behandeling altijd minder intensief zal zijn dan in de revalidatiezorg, aangezien er binnen het verpleeghuis beperktere behandeluren beschikbaar zijn.

Contact

Eline van den Bos, ergotherapeut en MSc. Neurorevalidatie

0181-476000 / 06-10557184

e.vandenbos@careyn.nl

 

Kim Albers, Manager zorg Regio Voorne intramuraal

0181 476000 / 06-83129327

k.albers@careyn.nl

www.careyn.nl

Cordaan logo.jpg

Eben Haëzer, Amsterdam

kaartCordaan.jpg

Regio Noord-Holland

Voor wie

In zorgcentrum Eben Haëzer bevindt zich op de 4e etage de afdeling ‘intensieve zorg’ waar mensen met ernstig hersenletsel verpleegd worden. Het gaat vooral om patiënten met hersenschade die gepaard is gegaan met stoornissen van het bewustzijn. Deze mensen hebben intensieve 24-uurszorg nodig. Voor opname op de afdeling moet een indicatie VV8 zijn afgegeven.

 

Behandeling en zorg

De afdeling bestaat uit 10 appartementen, ieder met een eigen toilet/douche. Er is een gemeenschappelijke ruimte en een zusterpost. Drie van de appartementen zijn gereserveerd voor patiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben (deze patiënten hebben over het algemeen geen hersenletsel).

De zorg wordt geboden door een multidisciplinair team bestaande uit verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en een psycholoog. De arts is verantwoordelijk voor de medische zorg en stuurt het multidisciplinaire team aan. 

Als een patiënt gedurende de opname verbetert/vooruitgaat en bijvoorbeeld kan communiceren en weer zelfstandig eten, zoeke we een passender woonvorm. Dat kan dan in een ander verpleeghuis zijn, waar meer activiteiten ondernomen kunnen worden, en waar meer aanspraak van medebewoners is.

Zorgcentrum Eben Haëzer biedt géén speciaal stimuleringsprogramma. De afdeling intensieve zorg is natuurlijk wél ingesteld op het bieden van langdurige zorg met alles wat daarbij nodig is.

 

Contact

 

Hein Reedijk, Specialist Ouderengeneeskunde, hreedijk@cordaan.nl tel. 020 3462111

Eben Haëzer, Wisseloord 219, 1106MB Amsterdam

www.cordaan.nl

pzc-dordrecht-web-l.png

Crabbehoven, Dordrecht

Regio Landelijk

PZC Dordrecht, Crabbehoven biedt intensieve zorg en behandeling op het gebied van langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Als mensen kleine vooruitgang laten zien gaan we samen verder. Waar anderen het opgeven gaan wij door.

 

LIN

Op de afdeling LIN bieden wij zorg aan mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na coma. Ons doel? Met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma én actieve inzet van mantelzorgers de cliënt in laagbewuste toestand zo te oefenen en te ‘prikkelen’ dat dit mogelijk resulteert in een hoger niveau van bewustzijn/alertheid.

Hoe doen wij dit?

Medisch stabiele cliënten die in een laagbewuste toestand verkeren bieden we intensieve klinische revalidatiezorg. Deze is gericht op het behalen van een hoger niveau van alertheid. Dat doen wij met een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Het team bestaat uit een verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, fysio - en ergotherapeut, logopedist, diëtist, bewegingsagoog en een muziektherapeut. Wij werken volgens het zorgprogramma ‘langdurige intensieve neurorevalidatie voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis’. Een WLZ-indicatie zzp 8 is vereist.


Intensieve samenwerking mantelzorgers

Samen met mantelzorgers combineren wij wensen en verwachtingen met de noodzakelijke zorg en behandeling. Dankzij de kleinschaligheid van de afdeling (maximaal acht personen) is contact tussen lotgenoten vanzelfsprekend.

NAH

Op de afdeling Waterhoen woont een groep van veertien bewoners. Het is een woongroep met een stimulerend woon-/leefklimaat met dagstructuur en mogelijk training gericht op zelfstandigheid of begeleid wonen. Cliënten hebben als gevolg van hersenletsel gedragsveranderingen of gedragsproblemen die een risico kunnen vormen voor henzelf of de leefomgeving.

Eigen regie staat voorop

Dat betekent dat iedereen, in overleg, zelf invulling geeft aan het leven zoals hij of zij gewend is en belangrijk vindt. Wij willen onze bewoners zoveel mogelijk het thuisgevoel geven. Ze zijn vrij om te zijn wie ze zijn en voelen zich van waarde.

We hechten waarde aan een dagstructuur die past bij een arbeidsmatige invulling. Er is sprake van dagbesteding waarin het concept van werken centraal staat. Met werken geven we structuur aan de dag. En het geeft iemand de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

NAH met complexe zorg

Op de afdeling (Cypres) waarbij NAH een chronisch karakter heeft gekregen of een karakter heeft met progressieve achteruitgang verblijven tien bewoners. De nadruk ligt op verantwoorde zorg met warme begeleiding, gericht op welzijn en zingeving. Het gaat om verblijf en comfort, niet om herstel of revalidatie. De wens van de cliënt is leidend, de dag is gevuld en je geniet. Met zoveel mogelijk eigen regie.

 

Contact

Informatiepunt de Zorgwinkel | (078) 652 88 00 | zorgwinkel@pzcdordrecht.nl

Manju Virk, specialist ouderengeneeskunde │ manju.virk@pzcdordrecht.nl
Krista van Huis, manager NAH en dagbesteding│Krista.vanHuis@pzcdordrecht.nl

www.pzcdordrecht.nl

Sint Jozefsheil, Bakel

Regio Zuidoost-Brabant

Langdurige Intensieve NAH zorg, leeftijd bij opname <65 jaar.

Als na het benutten van alle mogelijkheden tot herstel een eindtoestand is bereikt, treedt de chronische fase in. Wij bieden zorg en behandeling op maat voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na coma in deze chronische fase. De aard, ernst en locatie van het hersenletsel zijn zeer divers en er is ook plaats voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. Optimale zorg en behandeling bereiken wij door met een vast team van professionals een behandel- en zorgleefplan op te stellen waarbij we kwaliteit van leven hoog in het vaandel hebben staan. Het uitgangspunt van de Zorgboog is ‘Zo thuis als mogelijk’. Cliënten ontvangen deskundige zorg en behandeling en zinvolle dagbesteding. Er is een cultuur waarin familieleden en vrijwilligers zich uitgenodigd voelen om vanuit hun kracht en mogelijkheden van betekenis te zijn voor de cliënten. 

Contact

Mariëlle van der Putten | Specialist Ouderengeneeskunde | 0492-348324

www.zorgboog.nl

Veste Brakkestein, Nijmegen

Regio Oost-Nederland

 

Afdeling Frasselt (units Ring en Vleugel) biedt ruimte aan 2 x 10 cliënten met een intensieve zorgvraag.

Hieronder vallen de volgende doelgroepen:

 • cliënten met ademhalingsondersteuning,

 • cliënten met een tracheacanule,

 • cliënten met een langdurige bewustzijnsstoornis

 • palliatieve zorg.

 

Een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie ZZP 8 is vereist. Aan mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis wordt reguliere verpleeghuiszorg gegeven passend binnen de ZZP8 indicatie.

 

Kalorama biedt een gericht behandelaanbod voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis. Wij werken volgens het landelijk zorgprogramma ‘Langdurige intensieve neurorevalidatie voor patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis’. Het doel van het revalidatieprogramma is om het bewustzijnsniveau te verhogen, het algeheel functioneren te verbeteren en een zo op optimaal mogelijk welzijn te realiseren. We helpen de patiënt zo goed mogelijk te herstellen, naar een uitkomst die voor hem of haar acceptabel zou zijn. 

 

Dat doen wij met een multidisciplinair team waarbij de specialist ouderengeneeskunde de regie heeft en eindverantwoordelijk is voor het zorgbehandelplan. Het team bestaat verder uit een verpleegkundige, verzorgende, psycholoog, begeleider van naasten, fysio - en ergotherapeut, logopedist, beweegagoog, diëtist, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider en zorgbemiddeling.

Participatie in wetenschappelijk onderzoek:

 

Contact

Zorgbemiddeling | zorgbureau@kalorama.nl | 024 - 6847741

Alice Mulder, Projectcoördinator/adviseur A.Mulder@kalorama.nl

Inhoudelijk boegbeeld NAH

Berno Overbeek | Specialist Ouderengeneeskunde | b.overbeek2@kalorama.nl

 

www.kalorama.nl

 

Locatie Leijpark, Tilburg

Regio Landelijk

Kinderen, jongeren en volwassenen met verlaagd bewustzijn ten gevolge van ernstig hersenletsel, mits binnen 6 maanden na het incident.

 

Binnen Libra Revalidatie, locatie Leijpark te Tilburg, bieden we de Vroege Intensieve Neurorevalidatie behandeling (VIN) voor kinderen, jongeren en volwassenen die een verlaagd bewustzijn hebben. Het VIN-programma duurt maximaal 14 weken. Het belangrijkste doel is om het bewustzijn te verbeteren, waarna doorplaatsing volgt naar een vervolgvoorziening in de eigen regio; afhankelijk van de toestand kan dat een revalidatiecentrum of een verpleeghuis zijn.

 

Contact

Kim Santegoets | Revalidatiearts | k.santegoets@libranet.nl | 088-3133514

Danielle Driessen | Revalidatiearts | d.driessen@libranet.nl | 088-3133514

secretariaatvin@libranet.nl

 

www.libranet.nl/vin

Aeneas, Breda

Elisabeth, Goirle

Regio: Zuid Nederland

 

De behoefte aan zorg en begeleiding bij NAH verschilt per persoon. Bij Thebe hebben wij veel ervaring met de behandeling van mensen met NAH in alle leeftijden (gemiddeld tussen de 25 en 70 jaar). Met onze kennis en expertise stemmen wij onze zorg af op de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt.

 

Als (enig) herstel nog mogelijk is, bieden wij (naast reactivering en geriatrische revalidatie) cognitieve neurorevalidatie. Als herstel van hersenletsel niet meer mogelijk is staan we met u en uw familie stil bij wat dit voor u betekent, en hoe u nog zoveel mogelijk kan doen wat voor u belangrijk is. Samen met u en uw familie helpen wij u om zo veel mogelijk te blijven doen wat u gewend bent om te doen. Afhankelijk van wat u nog kunt, krijgt u meer of minder zorg en begeleiding.

 

Op onze locatie Aeneas in Breda bieden wij kleinschalige woongroepen voor mensen met NAH. We kijken in welke mate u behoefte heeft aan o.a. structuur, sociale interactie, geborgenheid en dosering van prikkels. Mensen met vergelijkbare behoeften wonen bij elkaar.

 

Onze locatie Elisabeth in Goirle is een specialistisch verpleeghuis voor mensen met een complexe zorgvraag, waaronder niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ook hier kijken we samen in welke mate u behoefte heeft aan o.a. structuur, sociale interactie en dosering van prikkels. Waardigheid en eigen regie staan hoog in het vaandel. Op een van onze afdelingen werken we met leefmilieus, namelijk structurerend en stimulerend. Elisabeth biedt de mogelijkheid om de vaardigheden en interesses van haar bewoners verder uit te diepen door de dagbehandeling Jannendries en de bijbehorende werkplaats.

 

Contact

Zorgconsulenten Thebe | Zorgconsulenten@thebe.nl | 088-1175005
 

Netwerkboegbeeld

Irene Leijten | Specialist Ouderengeneeskunde Thebe West Brabant | tel. 076-5266604 

Franka van Haperen | GZ psycholoog Thebe Midden Brabant | tel. 088-1171200

www.thebe.nl

Nieuw Berkendael, Den Haag

Regio: WZH Nieuw Berkendael is gevestigd in Den Haag maar werkt landelijk.

WZH Nieuw Berkendael is gespecialiseerd in revalidatie en wonen voor mensen met een beschadiging aan de hersenen, waardoor bewustzijnsstoornissen of NAH is ontstaan. De meeste cliënten zijn tussen de 25 en 65 jaar.

 

Bij WZH Nieuw Berkendael zijn er vele mogelijkheden op het gebied van zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met bewustzijnsstoornissen of NAH:

 • Behandel- en zorgprogramma revalidatie bij recent hersenletsel

 • Behandel- en zorgprogramma revalidatie bij bewustzijnsstoornissen

 • Wonen voor mensen met NAH

 • Wonen voor mensen met bewustzijnsstoornissen

 • Dagactiviteitencentrum

 • NAH-poli (ambulante screening, diagnostiek en behandeling)

 • NAH Coach/Consulent (ambulante begeleiding)

Contact

Wilt u een rondleiding of heeft u vragen over de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met de klantenservice via 070-7561800 of klantbemiddelingnb@wzh.nl.

 

www.wzh.nl/nieuwberkendael.

 

Onderzoeksgroep NWS,

Nijmegen

Regio Nederland

Onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip (NWS), afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Raboudumc richt zich op de nog grotendeels onbekende gevolgen van ernstig niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder in de langetermijnzorg.

Tot de specifieke doelgroepen behoren mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (niet-responsief waaksyndroom, laagbewuste toestand), Locked-in syndroom en jongeren met hersteld bewustzijn die in verpleeghuizen wonen vanwege de restgevolgen. De groep is opgericht vanuit het specialisme ouderengeneeskunde (tot 2009 verpleeghuisgeneeskunde genoemd), met jongeren als specifieke doelgroep. Die vallen met name tussen wal en schip. 

Onze missie is kennis te ontwikkelen om de zorg voor mensen met ernstig NAH te verbeteren. De onderzoeksgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en een klinisch neuropsycholoog, in samenwerking met opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde en studenten. Ook werken we samen met diverse disciplines die bij deze doelgroep betrokken zijn. Naast het doen van wetenschappelijk onderzoek en het uitbrengen van publicaties hechten we ook waarde aan maatschappelijke bijdragen om kennis te verspreiden en de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door presentaties te geven en mee te werken aan de ontwikkeling van richtlijnen.

Vanuit deze onderzoeksgroep is dan ook het initiatief ontstaan voor de oprichting van dit expertisenetwerk, zodat wetenschap verbonden wordt met praktijk, opleiding en onderwijs. Iedereen die deze missie wil delen is welkom om samenwerking te verkennen; zodat uiteindelijk geen kwetsbare mensen meer tussen wal en schip vallen.

Contact

Dr. Jan Lavrijsen | senior onderzoeker | jan.lavrijsen@radboudumc.nl

www.radboudumc.nl

UKON voor WIX.png

Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen,

Nijmegen

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een actief onderzoeks- en kennisnetwerk binnen de zorg voor ouderen en mensen met een chronische ziekte.

Het UKON is een is een samenwerking tussen het Radboudumc en 15 zorgorganisaties., waarvan er 3 ook deel uitmaken van EENnacoma.


Wij streven naar een continue verbetering van de zorg die leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige zorg, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan met zoveel mogelijk eigenheid en eigen keuzes. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar ‘hoe het beter kan’.

Er moet veel werk verzet worden met (nog steeds) te weinig zorgverleners en door de vergrijzing neemt de druk op de eerste lijn verder toe. Wij staan samen voor deze uitdagingen. De continu veranderende en complexe werkelijkheid vraagt om innovatieve onderzoeksmethodes die effect en meerwaarde laten zien in de betekenis voor de cliënt. Ons doel is de kwaliteit van leven én van de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte te verbeteren. 
Wij willen dit realiseren door kennis te ontwikkelen (=onderzoek), deze kennis te delen en te vertalen in praktische producten voor deskundigheidsbevordering (= onderwijs en opleiding) en de kennis te implementeren in de zorgpraktijk (=modelpraktijk). Gedeelde kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase in hun leven.

 

Binnen EENnacoma verzorgt het UKON alle praktische en organisatorische zaken.
 

Contact

Nadine Brouwer | senior secretaresse | eennacoma.elg@radboudumc.nl | 024-3655638
 

Netwerkboegbeeld
Sander Ranke | Netwerkcoördinator & contactpersoon UKON - EENnacoma | sander.ranke@radboudumc.nl 

www.ukonnetwerk.nl


Volg ons ook via Twitter en LinkedIn